Home » Posts tagged "ASEAN Comprehensive Recovery Plan"

สัมภาษณ์ แรงงานอพยพในอาเซียน: โควิด-19 ทำให้เราเหลือศูนย์

แรงงานอพยพถูกมองอย่างไม่เป็นมิตรอีกครั้งหลังเกิดวิกฤติโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดคำถามที่ว่า การรณรงค์นานหลายสิบปีให้คนเข้าใจชีวิตและบทบาทของผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอ?

© 2024 Reporting ASEAN – Voices and views from within Southeast Asia. All Rights Reserved.

Scroll to top