Home » Features

ស្តាប់បទពិសោធនៃដំណើរផលិត podcast របស់កម្ពុជា

Podcast កំពុង​មាន​ការ​ពេញនិយម​យ៉ាងខ្លាំងក្នុង​ចំណោម​យុវជន ដោយ​ភ្ជាប់​ពួកគេ​ទៅនឹង​ប្រធានបទ​ជា​ច្រើន​ដូចជា​ ព្រឹត្តិការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​ សកម្មភាព​ឆ្លើយតប​នឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ រហូត​ដល់​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​ និង​ការតស៊ូ​ជាដើម។

Decarbonization, the Southeast Asian Way

Southeast Asian countries’ targets and wish lists toward carbon neutrality are like individual recipes, using different ingredients in various ways, to produce the same dish (hopefully).

Pandemic Gives Wildlife Campaigners A Push in Vietnam

More public awareness of the link between wildlife and pandemics has given conservation groups a wider entry point to step up campaigns against their use. But COVID-19 restrictions have also led wildlife traffickers and sellers to turn to social platforms to push their trade.

Philippines: COVID-19 Gives Vintage Clothing Gets A Fresh Appeal

Vintage fashion appeals to consumers who would like their purchases to have a smaller environmental footprint. For the women entrepreneurs who sell them, they are a source of livelihood in hard times, a creative outlet and advocacy  — toward sustainability.

ไม่สนโควิด! ค้ายาเสพติดเฟื่องฟูในประเทศลุ่มน้ำโขง

การค้ายาเสพติดสังเคราะห์กำลังเฟื่องฟูมากในเอเชียตะวันออกและเอเชียอาคเนย์ โดยที่กว่าร้อยละ 70 ของการยึดกุมเมทแอมเฟตามีนในปีค.ศ. 2020 เกิดขึ้นใน 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  กลุ่มอาชญากรสามารถปรับตัวได้ดี มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการผลิตและกระจายยาเสพติด  นอกจากนี้ราคาเมทแอมเฟตามีนที่ลดลง ช่วยให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น

COVID-19 Disaster Adds to Confluence of Crises in Myanmar

Myanmar’s pandemic-hit communities are trying to fend for themselves as the country’s health system, already crippled after the Feb 1 coup, crumbles under a third outbreak of COVID-19. But the country needs a much stronger response, not to mention a functioning government.

What COVID-19? Synthetic Drug Trade Thrives In Mekong Region

The synthetic drug trade is booming in East and Southeast Asia, where the 5 lower Mekong countries account for just over 70% of  methamphetamine seizures in 2020. Resilient syndicates are diversifying production and distribution, while methamphetamine prices are going down and helping push up demand in the region.

Her Lens: Where are Southeast Asia’s Photojournalists?

Women are much less visible in photo and visual journalism and related work in Southeast Asia. Though things have been changing, the issue touches on perceptions of women and men’s roles, default newsroom habits and the female gaze.

Câu chuyện về những tay máy nữ của báo chí Đông Nam Á

Phụ nữ ít xuất hiện trong công việc ảnh/video báo chí và những chuyện liên quan ở Đông Nam Á. Dù tình hình đã và đang thay đổi, vấn đề này tiếp tục được bàn luận dưới quan điểm về vai trò của nam và nữ, những thói quen mặc định của tòa soạn và góc nhìn của phụ nữ.

Vaccination in Southeast Asia: It’s Complicated

Resignation, frustration mix as Southeast Asians find that their countries are back in lockdowns. But vaccination is underway, covering larger proportions of people in Singapore and Indonesia, than in the Philippines and Thailand.

Laos: To See And Be Seen

For the third year, a group of Lao photographers travelled to remote rural villages in the northern part of the country as part of a photo trip-cum-workshop. They did not, however, just take photos of the residents, but gave something back by teaching them how to shoot pictures – and showed them films (including Charlie Chaplin ones).

In COVID-19, The ‘We’ Needs to Include Migrant Workers

COVID-19 may have forced Singapore and Malaysia to address the appalling living conditions of migrant workers they host. But larger and wider problems such as the lack of social protection, as well as discrimination that has become worse during the pandemic, persist.

เอเชียอาคเนย์สู้โควิด: คำว่า “พวกเรา” ต้องรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้สิงคโปร์และมาเลเซียจำต้องหันมาดูแลสภาพความเป็นอยู่ที่น่าอนาถของแรงงานข้ามชาติในประเทศ แต่ปัญหาที่ใหญ่และหนักกว่านั้นก็ยังคงอยู่ เช่นไม่มีการปกป้องทางสังคม และมีการกีดกันเพิ่มขึ้นในช่วงโรคระบาดนี้

ဖိလစ် ဂိုလင်ဂိုင်၊ အာဆီယံသတင်း အစီအစဉ်

စင်္ကာပူနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့က အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံခေါ်ယူထားသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ နေရာထိုင်ခင်းအခြေအနေများကို ဖြေရှင်းပေးရန် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါက ဖိအားပေးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

© 2021 Reporting ASEAN – Voices and views from within Southeast Asia. All Rights Reserved.

Scroll to top